• » Inici
 • » Grups de Recerca
 • » Acceplan
 • » Projectes

Grups de Recerca

Objectius específics

WEB PATRAC

 1. Estudiar la situació actual del Patrimoni des del punt de vista de la accessibilitat a tot tipus de visitants. Analitzar les necessitats i barreres percebudes per aquests, així com altres factors vinculats que els hi impedeixen el seu ús i satisfacció.
 2. Realitzar un anàlisi del marc normatiu tant espanyol com europeu.
 3. Establir criteris d´accessibilitat integral i disseny universal sobre els quals es basarà la metodologia de diagnòstic i posterior elaboració de estratègies.
 4. Definir un metodologia específica de evaluació de l´accessibilitat en un edifici històric a partir d´una sèrie d´indicadors que hauràn de ser establerts.
 5. Desenvolupar una eina específica de diagnòstic integral sobre l´estat i l´accesibilitat actual del Patrimoni Històric Espanyol, basada en la metodologia establerta en el punt anterior, que permeti establir el nivell d´accessibilitat del monument o conjunt en base a les seves diverses característiques, funcionalitats i tipologia d´usuaris, i que serveixi de suport per la presa de decisions
 6. Desenvolupar una plataforma basada en sistemes SIG per la gestió de l´informació sobre accessibilitat de l´entorn del conjunt monumental, que permeti evaluar el nivell d´accesibilitat dels diferents recorreguts per arribar al mateix.
 7. Definir i implantar un model de dades als quals s´accedirà mitjançant les plataformes informàtiques proposades, diverses memòries, un estudi de solucions estandaritzades d´intervenció i una guía metodològica per a la actuació sobre el patrimoni, lligant la optimització en l´accessibilitat
 8. Replantejar els casos reals d´estudi que serviràn per la validació dels resultats dels diferents subprojectes.
 9. Validar l´eina específica d´accessibilitat a través de casos reals d´estudi

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars